วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

Nouns

แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1.Nouns หมายถึงอะไร
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Nouns มีกี่แบบอะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Nounsชนิดใดจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประโยค
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4.คำนามที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ทั่วๆไป ความคิด ( person, animal, place, thing, idea ) โดยไม่เฉพาะเจาะจง คือ นาม ประเภทใด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5.จงอธิบาย นามนับได้ (Countable) และนามนับไม่ได้ ( Uncountable )ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................


NOUNS(คำนาม)

คำนาม ( Nouns ) หมายถึงคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งต่างๆ สถานที่ คุณสมบัติ สภาพ อาการ การกระทำ ความคิด ความรู้สึก ทั้งที่มีรูปร่างให้มองเห็น และไม่มีรูปร่าง การแบ่งคำนามสามารถจำแนกได้หลายแบบแล้วแต่ตำรา เท่าที่รวบรวมนำเสนอในที่นี้มี 4 แบบ คือ
แบบที่ 1 แบ่งคำนามเป็น 2 ประเภท
แบบที่ 2 แบ่งคำนามเป็น 3 ประเภท
แบบที่ 3 แบ่งคำนามเป็น 4 ประเภท
แบบที่ 4 แบ่งคำนามเป็น 7 ประเภท
ซึ่งใน 7 ประเภทนี้ 3 ประเภทสุดท้ายได้แก่ material nouns, concrete nouns และ mass nouns อาจจัดอยู่ในกลุ่ม common nouns ได้ดังนี้
2 ประเภท 1. Common Nouns 2.Proper Nouns
3 ประเภท 1.Common Nouns 2.Proper Nouns 3.Abstract Nouns
4 ประเภท 1.Common Nouns 2.Proper Nouns 3.Abstract Nouns 4.Collective Nouns
7 ประเภท 1. Common Nouns 2. Proper Nouns 3. Abstract Nouns 4. Collective Nouns
5. Material Nouns 6. Concrete Nouns 7. Mass Nouns
1.Common Noun (นามทั่วไป)
เป็นคำนามที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ทั่วๆไป ความคิด ( person, animal, place, thing, idea ) โดยไม่เฉพาะเจาะจง กล่าวโดยสรุปคือ คำนามทั้งหลายที่ไม่ใช่ proper nouns คือ common nouns เช่น
สิ่งของ boy, sign, table, hill, water, sugar, atom, elephant
สถานที่ city, hill, road, stadium, school,company
เหตุการณ์ revolution, journey, meeting
ความรู้สึก fear, hate, love
เวลา year, minute, millennium
Common Nouns เป็นได้ทั้ง นามนับได้ (Countable) และนามนับไม่ได้ ( Uncountable )Countable Nouns ( นามนับได้ ) สามารถอยู่ทั้งในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์
มีตัวตน เช่น dog, man, coin , note, dollar, table, suitcase
ไม่มีตัวตน เช่น day, month, year, action, feeling
Uncountable Nouns (นามนับไม่ได้ ) หรือ Mass Nouns อยู่ในรูปเอกพจน์ เท่านั้น
มีตัวตน เช่น furniture, luggage, rice, sugar , water ,gold
ไม่มีตัวตน เช่น music, love, happiness, knowledge, advice , information

Common countable indefinite(ไม่เจาะจง) definite(เจาะจง)
Singular a cow the cow

plural cows the cowsCommon uncountable indefinite(ไม่เจาะจง) definite(เจาะจง)

Singular milk the milk


Plural - -

Common Nouns จะไม่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ ( Capital letter ) ยกเว้นเป็นคำขึ้นต้นของประโยค
ตัวอย่าง
Ther are many children on the beach. Children love to swim.

2.Proper Nouns ( นามเฉพาะ ) จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประโยค
เป็นคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของ Common Noun เช่นชื่อคน (Person Name) เช่น Somsak , Tom, Daengชื่อสถานที่ ( Place Name) เช่น Australia,Bangkok,Sukhumvit Road, Toyota
ชื่อบอกระยะเวลา (Time name ) เช่น Saturday, January, Christmas
Proper Nouns จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ ( Capital letter )
Proper Nouns ปกติจะไม่มี determiner นำหน้า นอกจากอยู่ในรูปของพหูจน์ เช่น the Jones ( ครอบครัวโจนส์ )the United States, the Himalayas
ข้อยกเว้นของคำนามที่ไม่ได้อยู่ในรูปพหูพจน์ เช่น The White House, the Sahara ( ทะเลทราย ), the Pacific ( Ocean ), the Vatican, the Kremlin ( ดูรายละเอียดจากเรื่องการใช้ articles – the )
เปรียบเทียบระหว่าง common nouns และ proper nouns

Common Nouns Proper Nouns
dog Lassie ( ชื่อของสุนัข )
boy Jack ( ชื่อของเด็กชาย)
car Toyota ( ชื่อยี่ห้อรถ )
month January ( ชื่อของเดือน)
road Sukhumvit ( ชื่อถนน )
university Chulalongkorn ( ชื่อมหาวิทยาลัย)
ship U.S.S. Enterprise ( ชื่อเรือ )
country Thailand (ชื่อประเทศ )
คำนามประเภทอื่นมีคำอธิบายดังนี้
3.Abstract Nouns
เป็นคำนามของสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 ( touch- สัมผัสได้, sight-มองเห็นได้, taste-ชิมได้ , hearing- ได้ยิน, smell- ได้กลิ่น ) เป็นนามที่บอกลักษณะ สภาวะ อาการ เมื่อแปลเป็นภาษาไทยมักจะมีคำว่า ความ การนำหน้าอยู่ด้วยรวมทั้งชื่อศิลปวิทยาการต่างๆ
Abstract Nouns จะมีที่มาจากคำกริยา ( verb) ,คำคุณศัพท์ ( adjective) และ คำนาม ( noun) ด้วยกันเองบ้าง เช่น
Abstract Nounsมาจากคำกริยา Abstract Nounsมาจากคำคุณศัพท์ Abstract Nounsมาจากคำนาม
decision - to decide beauty - beautiful infancy - infant
thought - to think poverty - poor childhood - child
Imagination - to imagine vacancy - vacant friendship - friend
speech - to speak happiness - happy
growth - to grow wisdom - wise

4.Collective Nouns
เป็นคำนามของสิ่งที่เป็นหมวดหมู่ กลุ่มของคน สัตว์ สิ่งของ เช่น family , class, company, committee, cabinet, audience, board, group, jury, public, society, team, majority orchestra, party เป็นต้นรวมทั้ง a flock of birds, a herd of cattle ,a fleet of ships เป็นต้น อาจจะใช้คำกริยารูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ว่าต้องการให้เป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นแต่ละส่วน แต่คำนามยังเป็นรูปเดิม เปลี่ยนแต่รูปกริยา เช่น
เอกพจน์ : The average British family has 3.6 members. ครอบครัวชาวอังกฤษ (ครอบครัวหนึ่ง ) มีสมาชิกโดยเฉลี่ย 3.6 คน พหูพจน์: The family are always fighting among themselves. ครอบครัวนี้มักจะทะเลาะกันเอง ( ประโยคนี้มีความหมายว่าสมาชิกในครอบครัวต่างทะเลาะกันเองทั้งครอบครัว จึงใช้กริยาเป็นพหูพจน์ )
เอกพจน์: The committee has reached its decision. คณะกรรมการได้ผลการตัดสินใจ( ของคณะกรรมการรวมกันทั้งคณะ)พหูพจน์: The committee have been arguing all morning over what they should do. คณะกรรมการเถียงกันตลอดทั้งเช้าว่าควรจะทำอะไร( กรรมการแต่ละคนนับเป็น 1 หน่วย ทั้งคณะจึงเป็นพหูพจน์ )
Collective noun บางคำมีความหมายเป็นพหูพจน์เท่านั้น เช่น people, police, cattle
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบ คำวลีผสมด้วย of เพื่อเน้นให้ความเป็นหมู่หรือคณะให้ชัดเจนขึ้น รูปแบบคือ Collective noun + of + common noun ตัวอย่างเช่น
a flock of birds
a group of students
a flock of sheep
a pack of cards
a herd of cattle
a bunch of flowers
a fleet of ships
a kilo of pork
5.Concrete Nouns
เป็นคำนามของสิ่งที่มีรูปร่างสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 ( touch- สัมผัสได้, sight-มองเห็นได้, taste-ชิมได้ , hearing- ได้ยิน, smell- ได้กลิ่น ) เช่น book , chair, water, oil , ice cream เป็นทั้งนามนับได้ และนับไม่ได้ มีลักษณะตรงกันข้ามกับ abstract nouns.
6.Material Nouns
เป็น common nouns ชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่าง อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน แต่นับไม่ได้ เช่น
ธาตุ: iron, gold, air, copper
สารธรรมชาติ, สังเคราะห์: stone, cotton, brick, paper, cloth
ของเหลวต่างๆ: water, coffee, wine, tea, milk
อาหาร: rice, bread, sugar, pork, fish, butter, fruit, salad
แสดงความมากน้อยด้วยปริมาณ (quantity) เช่น
a bowl of rice two glasses of water
two boxes of cereal a loaf of bread
five bottles of beer a slice of pizza
a cup of tea piece of paper
three bars of soap a quart of milk

แต่ในการใช้ material nouns ส่วนมากจะพูดสั้นๆ
เช่น ในประโยคเกี่ยวกับ tea ( ชา )
พูดในร้านอาหาร : I want some tea. ฉันขอชาหน่อยใ( ในที่นี้หมายถึง I want a cup of tea. )
พูดในซูเปอร์มาร์เก็ต: I want some tea. ในที่นี้ผู้พูดหมายถึง I want a packet of tea.
พูดในร้านอาหารซึ่งมีชาหลายชนิด หลายยี่ห้อให้เลือก เช่น ชาจีน ชาเขียว ชาญี่ปุ่น ชาอู่หลง เป็นต้น :I like their teas. หมายถึง I like their selection of teas. ( ฉันชอบชาหลากหลายชนิดที่มีให้เลือกของร้าน )
7,Mass nouns
เป็นคำนามสิ่งของที่นับไม่ได้ ทั้งมี และไม่มีตัวตน ( uncountable nouns และ abstract nouns ) เช่น sugar, iron , butter, beer, money, blood, furniture, vehicle, courage,gratitude, mercy , accuracy มีลักษณะดังนี้ คือ จะไม่อยู่ในรูปพหูพจน์
ไม่ใช้ a , an , the นำหน้า ถ้าใช้เป็นการทั่วไป determiners ที่ใช้นำหน้าคือ some และ any เช่น Blood is thicker than water. เลือดข้นกว่าน้ำ ( uncountable )Depression often affects women immediately following the birth of their babies ผู้หญิงมักมีอาการซึมเศร้าตามมาหลังคลอดบุตรทันที ( abstract nouns ) He dropped some money on the floor. เขาทำเงินหล่นลงบนพื้น
หมายเหตุ * บางตำรา mass nouns คือmaterial nouns + concrete nouns และแยก abstract nouns ออกเป็น nouns อีกประเภทหนึ่ง *คำนามบางคำตามความคิดของคนไทยน่าจะเป็นสิ่งของที่นับได้เช่น furniture, luggage ,equipment, money แต่ในภาษาอังกฤษ จะมองเป็นของที่นับไม่ได้ จะนับได้ต่อเมื่อแยกเป็นส่วนย่อย เช่น furniture แยกเป็น table, chair เป็นต้น
หากสรุปโดยคิดว่าคำนามมี 7 ประเภท การแยกกลุ่มจะเป็นไปตามตารางข้างล่างนี้ โดยตัวอย่างในบางคำนามจะซ้ำกับในคำนามอื่น เช่น water จะเป็นทั้ง concrete nouns และ material nouns และ honesty เป็นทั้ง mass nouns และ abstract nouns
Nouns ประเภทคำนาม ประเภทย่อย ประเภทย่อย ตัวอย่าง
Propernouns John, London
Countable nouns Concrete chair,book,student
Collective nouns two flocks of birds ,people
Common nouns Uncountable Nouns Concrete nouns ice cream,oil,water
Mass Nouns furniture,money,honesty
Material nouns water,bread,oxygen,gold
Abstract nouns honesty, friendship,honesty
ตาราง การใช้ articles นำหน้าคำนาม ซึ่งในที่นี้เป็นหลักทั่วไปไม่รวมข้อยกเว้นต่างๆ (ดูรายละเอียดข้อยกเว้นได้ในเรื่อง Articles )
Common Nouns Proper Nouns
Countable Nouns Uncountable Nouns Singular Plural
Singular Plural Singular Plural
ไม่มีarticle(John) the(the Jones)
ชี้เฉพาะ the(theboy) the(theboys) the(the water ) -
ไม่เฉพาะ a/an(a tiger) ไม่มี article(tiger) ไม่มี article(water) - - -

แบบทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง จงบอกนามที่พิมพ์ด้วยตัวดำในประโยคต่อไปนี้ว่า เป็นนามชนิดไหน และนำมาใช้ทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยค
1. The elephant can pull the wood in the forest.
2. I like Mr.William, the carpenter verry much.
3. Sorrow is not wanted by anybody.
4. Somchit lives at Paknam but works in Bangkok.
5. Agang of thieves were arrested last night.
6. My shoes were made of leather
7. Death comes to all men.
8. To sleep is necessary for health
9. Marisa likes reading after dinner
10. The rich must help the poor.


เฉลย
1. elephant เป็น common Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ของ can pull,wood เป็น Material Noun ทำหน้าที่เป็น Object ของกริยา pull
2.carpenter เป็น common Noun ทำหน้าที่เป็นนามซ้อนของ Mr. William (Noun in Apposition)
3. Sorrow เป็น Abstract Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ของกริยา is not wanted
4. Somchit และBangkok เป็น Proper Noun ด้วยกันทั้งคู่ แต่ Somchit เป็น Subject ของกริยา lives ส่วน Bangkok เป็นObject ของบุรพบท in
5.A gang of thievea เป็น collective Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ของกริยา were arrested
6.leather เป็น Material Noun ทำหน้าที่เป็น Object ของ of
7.death เป็น Abstract Noun ทำหน้าที่เป็น Subbject ของ comes
8.to sleep เป็น Verbal Noun (นามมีรูปมาจากคำกริยา) จัดเข้าใน Abstract noun ทำหน้าที่เป็น Subject ของกริยา is
9.reading เป็น Verbal Noun (นามมีรูปมาจากคำกริยา) จัดเข้าใน Abstract Noun ทำหน้าที่เป็น Abstract Noun ของกริยา likes
10.rich และ poor เป็น (คุณศัพท์นำมาใช้อย่างนาม) เป็น Common noun ตัวแรกเป็น Suject ตัวหลังเป็น Object